สูรักษาระยะปลอดภัย: การเข้าชม Safezone ในโลกเสมือน

สูรักษาระยะปลอดภัย: การเข้าชม Safezone ในโลกเสมือน

สำหรับประชากรในประเทศไทยทุกคน ความปลอดภัยของสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสจากทั่วโลกย่อมเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญตลอดเวลา ด้วยภัยที่คาดไม่ถึงจากการติดเชื้อไวรัสที่มีความระบาดมากขึ้น การมีการจัดสร้าง Safezone เป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านสุขภาพและการป้องกันการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

Safezone คือพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสต่างๆ การของบทความนี้เป็นข้อกำหนดสำคัญที่ต้องปฏิบัติเมื่อเข้าชม Safezone:
1. สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ในทุกขณะที่เข้าชม Safezone
2. การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าชมผ่านวิธีการลงเว็บไซต์ หรือมาตรกำหนดอื่นๆ ที่ Safezone กำหนด
3. ปฎิบัติสัญชาติสุขอนามัยทุกเวลา และใช้สารที่ทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ
4. รักษาความห่าง อย่างน้อย 1 เมตรจากบุคคลอื่นใน Safezone
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของต่างๆ ที่อาจถูกสัมผัสโดยผู้อื่น
6. กระตุ้นการเจ็บป่วยต่อเจาะ COVID-19 อย่างแถลงเฉพาะบุคคล

Safezone เป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส และในการผ่อนคลายกฎเวียนสังคมให้กลับคืนสู่สภาพปกติตามปกติ การใช้งาน Safezone ให้คำแนะนำด้านภาพมาศ และในเวลาเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้สุขภาพของทุกคนคงอยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยในอนาคต